OBIECT DE ACTIVITATE

RC- CF TRANS îşi desfăşoară activitatea conform Legii 31 din 90 referitoare la organizarea şi conducerea societăţilor şi are activitatea principală: activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre, cod CAEN: 5221 după cum urmează:

 • gestionarea infrastructurii feroviare închiriate şi punerea acesteia la dispoziţia operatorilor de transport feroviar, în condiţiile legii;
 • conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare gestionate;
 • desfăşurarea activităţilor de mentenanta pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare gestionate;
 • exploatarea comercială a patrimoniului auxiliar feroviar.

Activitati

Asigură funcţionarea infrastructurii feroviare gestionate prin:

 • îndeplinirea ansamblului funcţiilor tehnice, economice si de reprezentare
 • asigurarea stării de funcţionare a liniilor, instalaţiilor si a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii tehnici stabiliţi;
 • conducerea operativa a circulaţiei trenurilor si autorizarea manevrei pe liniile deschise circulaţiei sau cu acces la acestea;
 • organizează şi coordonează circulaţia trenurilor şi manevra materialului rulant, în condiţii de siguranţa circulaţiei;
 • organizează şi coordonează acţiunile legate de elaborarea planului de mers al trenurilor;
 • elaborează şi propune spre aprobare norme, instrucţiuni şi regulamente privind activităţile care se desfăşoară pe infrastructura feroviară;
 • organizează şi exercită, prin organele proprii specializate, controlul permanent al activităţii proprii şi poate verifică starea personalului de siguranţa circulaţiei, aparţinând operatorilor feroviari, conform dispoziţiilor din instrucţiunile specifice transporturilor feroviare;
 • exercită controlul permanent în ceea ce priveşte funcţionarea, întreţinerea, repararea liniilor de cale ferată, a instalaţilor, utilajelor şi maşinilor, acţionând pentru prevenirea cauzelor care pot produce perturbări în desfăşurarea transportului feroviar public şi în scopul prevenirii accidente/incidente feroviarelor de cale ferată;
 • în caz de accidente/incidente feroviare, participă la investigare, intervine şi ia măsurile necesare pentru îndepărtarea urmărilor acestora şi pentru restabilirea circulaţiei feroviare;
 • asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor şi regulamentelor specifice obiectului său de activitate;
 • asigură protecţia patrimoniului său şi păstrarea ordinii în spaţiile deschise accesului public;
 • asigură funcţionarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare închiriate, precum şi a bunurilor din proprietatea sa;
 • asigură operatorilor feroviari acces pe infrastructura feroviară, conform contractelor de acces pe infrastructură;
 • încheie contracte de acces pe infrastructura feroviară cu operatorii feroviari ce îndeplinesc condiţiile de acces pe infrastructura (certificat de siguranţă , licenţa de transport) şi percepe tariful de utilizare a infrastructurii în condiţiile reglementărilor în vigoare.
 • valorifica la intern, materialele şi deşeurile rezultate din procesele de producţie, din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul său şi din alte activităţi proprii;
 • organizează activităţi proprii de cercetare
 • asigură exploatarea patrimoniului auxiliar;
 • primeşte şi centralizează date şi informaţii referitoare la utilizarea infrastructurii feroviare şi efectuează alte operaţiuni statistice privind traficul pe infrastructura feroviară. Asigură furnizarea datelor statistice cu privire la traficul feroviar;
 • participă la manifestări internaţionale din domeniul feroviar sau din domenii conexe, potrivit obiectului său de activitate, în baza mandatului încredinţat de Administrator;
 • negociază încheie contracte pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri ;
 • urmăreşte derularea contractelor încheiate;
 • asigură respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea proceselor de producţie, respectarea atribuţiilor de serviciu şi prevederile legale de către întregul personal, conform reglementărilor stabilite prin instrucţiuni, proceduri, regulamente, dispoziţii, decizii şi alte acte în vigoare aplicabile activităţii respective
 • elaborează şi supune aprobării administratorului de infrastructură planurile tehnice de exploatare şi instrucţiile de manipulare a tuturor instalaţilor de pe infrastructura feroviară gestionată;
 • recrutează, pregăteşte şi perfecţionează personalul necesar pentru exploatare, întreţinere etc.;
 • asigură şi urmăreşte executarea lucrărilor de exploatare şi mentenanţă;

Last Updated on